shit!船来了

By chujiu at 2020-04-25 20:58 • 347次点击
chujiu


刚在看 阿西莫夫 最后的问题
https://www.gcores.com/articles/23202 12

uqinzen at 2020-04-25 22:03
1

@uqinzen 哈哈,牛逼之作!要有光!

chujiu at 2020-04-25 23:32
2

有一次我做梦
梦见自己拉月亮
月亮越拉越近
越来越亮

earthfly123 at 2020-04-26 21:24
3

@earthfly123 是噩梦吗

chujiu at 2020-04-26 23:19
4

@chujiu 哈哈,当然是美梦,相当于在地球上用天文望远镜观察月亮一样的效果

earthfly123 at 2020-04-27 02:24
5
登录 后发表评论